1 §

 

Säätiön nimi ”Kiistola-säätiö” ja sen kotipaikka Oulun kaupunki.

 

2 §

 

Säätiön tarkoituksena on edistää ja taloudellisesti tukea Oulun Pyrintö r.y:n ja muutakin Oulun kaupungissa harjoitettavaa urheilutoimintaa.

 

3 §

 

Tarkoitustensa toteuttamiseksi säätiö edistää ja taloudellisesti tukee Oulun Pyrintö r.y:n ja muiden urheilujärjestöjen sekä urheiluopistojen sekä kaikkinaisten muiden yhteisöjen ja myös yksityisten henkilöiden toimesta urheilun ja liikuntakasvatuksen hyväksi Oulun kaupungissa toimeenpantavaa koulutus-, kilpailu-, julkaisu-, juhla- ja muuta samaan tarkoitukseen tähtäävää toimintaa.

 

4 §

 

Säätiön peruspääoman, jota voidaan kartuttaa, muodostavat säädekirjassa mainitut satatuhatta (100.000) markkaa ja käyttöpääoman muu säätiön omaisuus, minkä säätiö tavalla tai toisella saa, ellei siitä ole nimenomaan toisin määrätty.

Säätiö voi myös hankkia, rakentaa ja omistaa kiinteää omaisuutta.

Säätiö voi kartuttaa omaisuuttaan ottamalla vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, järjestämällä rahankeräyksiä sekä muulla laillisella tavalla. Tarvittaessa hankkii säätiö toimintaansa varten asianomaisen luvan. Saadut omaisuudenlisäykset liitetään käyttöpääomaan.

Säätiö voi johonkin nimettyyn tarkoitukseen käyttää myös peruspääomaansa, jos vähintään viisi (5) hallituksen jäsentä sitä kannattaa.

Mikäli säätiölle luovutetaan omaisuutta määrätarkoitukseen, on säätiö oikeutettu ottamaan sen vastaan, jos luovuttajan asettamat ehdot ovat sopusoinnussa säätiön tarkoituksen ja toiminnan kanssa.

Tarvittaessa säätiö voi myydä tai pantata ja kiinnittää sekä irtainta että kiinteätä omaisuutta.

Ne säätiön varat, joita ei välittömästi tarvita säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi ja hallintomenoihin, on sijoitettava kiinteistöihin, varmoihin arvopapereihin tai muulla tavoin turvaavasti ja tuloa tuottavasti.

 

5 §

 

Säätiön hallitukseen, joka hoitaa sen omaisuutta ja asioita sekä edustaa säätiötä, kuuluu seitsemän (7) jäsentä.

Hallituksen ensimmäiseksi jäseniksi määrätään puheenjohtajaksi kauppaneuvos Walde Hyry Oulusta, varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Eero Salo Oulusta sekä muiksi jäseniksi rautatievirkamies Elias Jokiranta Oulusta, hankintapäällikkö Eino Kilpinen Oulusta, pankinjohtaja Uuno Parhi Oulusta, asemapäällikkö Aslak Räinä Oulusta, toimittaja Bruno Vuorivirta Oulusta.

Hallituksen jäsenen toimikausi kestää siihen saakka, kunnes hän on täyttänyt kuusikymmentäviisi (65) vuotta tai hän sitä ennen syystä tai toisesta eroaa. Mikäli hallituksen jäsen ei kahteen (2) vuoteen ole osallistunut hallituksen kokouksiin tai säätiön jonkin elimen toimintaan, katsotaan hänen eronneen hallituksesta.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi kestää yhden (1) vuoden. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä täydentää itse itsensä.

Hallitus on päätösvaltainen, jos kokouskutsu on kirjeellisesti lähetetty kaikille sen jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ja jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3) jäsentä on saapuvilla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kutsuu kokoon puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä lisäksi se elin tai henkilö, joka siihen on määrätty.

 

6 §

Hallitus kokoontuu varsinaiseen kokoukseensa vuosittain ennen maaliskuun loppua. Siinä käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

 

  1. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
  2. Päätetään tilintarkastuskertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
  3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden tilinpito ja hallinto saattavat antaa aihetta.
  4. Määrätään hallituksen jäsenille maksettavan palkkion suuruus ja tilintarkastajille maksettavan palkkion perusteet, huomioonottamalla, että hallituksen jäsenten kokouspalkkio ei saa olla suurempi kuin mitä valtion asettamien komiteoiden jäsenille maksetaan.
  5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja tarvittaessa uudet jäsenet, sekä kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet. Toisen tilintarkastajista ja hänen varamiehensä tulee olla vähintään hyväksytty tilimies (HTM).
  6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio alkanutta vuotta varten.
  7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

7 §

 

Hallitus vastaa kaikesta säätiön asioiden hoidosta, ottaa ja palkkaa säätiön asiamiehen ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja nimittää ehkä tarvittavat erikoistoimikunnat.

 

8 §

 

Tarvittaessa voidaan pitää ylimääräisiä hallituksen kokouksia.

Mikäli säätiö haluaa muuttaa sääntöjään tahi myydä tai pantata kiinteätä omaisuuttaan, on siitä päätettävä hallituksessa ja asian käsiteltäväksi tuleminen mainittava kokouskutsussa.

Hallitus on kutsuttava kokoon, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti hallituksen kokoon kutsumiseen oikeutetulta pyytää. Pyynnössä on mainittava se tai ne asiat, joita varten kokous halutaan kutsuttavaksi kokoon.

 

9 §

 

Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai säätiön asiamiehen kanssa.

 

10 §

 

Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on helmikuun 1. päivään mennessä annettava tilintarkastajille, joiden on annettava lausuntonsa hallitukselle ennen helmikuun 15. päivää.

Jäljennös tilinpäätöksestä, tilintarkastajien lausunnosta ja vuosikertomuksesta sekä ote tilinpäätöksen vahvistamista koskevasta hallituksen pöytäkirjasta lähetetään oikeusministeriölle vuosittain viimeistään toukokuussa.

 

11 §

 

Mikäli näihin sääntöihin halutaan tehdä muutoksia, on muutokset hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidettävässä säätiön hallituksen kokouksessa.

Sääntöjen muutoksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava kummallakin kerralla vähintään viiden (5) hallituksen jäsenen kannatus.

 

12 §

 

Säätiön omaisuus säätiön lakatessa käytetään säätiön sääntöjen mukaiseen tai, ellei se ole mahdollista, säätiön hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti mahdollisimman lähellä säätiön tarkoitusta olevaan tarkoitukseen.

 

13 §

 

Muissa kohdin noudatetaan säätiölain määräyksiä.